Съобщение

На вниманието на хотелиерите и ресторантьорите от община Своге.

                   УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ,

В ДВ бр.30 / 26.03.2013 г. бе публикуван нов Закон за туризма .
Съгласно чл. 3 , ал. 2 от ЗТ туристически обекти са места за настаняване ( клас А и клас Б ) и заведения за хранене и развлечения .
Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище . / чл.113, ал. 2 от ЗТ / .
Заявленията за категоризиране на туристическите обекти по чл. 3, ал.2,т.1-3 могат да се подават и по електронен път / в сила от 26.09.2013 г. /чл.144 от ЗТ / .

Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти е 5 / пет / години , с изключение на срока на удостоверението за обектите разположени върху понтон, което е със срок , съответстващ на срока на действие на разрешителното / чл. 133 ,ал.2 от ЗТ / .
Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 се извършва, както следва: / § 5 от Преходни и заключителни разпоредби /
1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;
4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;
5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;
6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.
Откритите процедури за издаване на удостоверения за определена категория на туристически обекти до влизането в сила на закона се довършват по реда, предвиден в него.
Промяната на вида на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти от “самостоятелни стаи” в “стаи за гости” и от “къщи” в “къщи за гости” и получаването на новата категорийна символика се извършва в сроковете по § 5 от Преходни и заключителни разпоредби .
Издадената до влизането в сила на закона категорийна символика за “самостоятелни стаи” и за “къща” е валидна до подновяването на категорията на съответния обект в сроковете по § 5 от Преходни и заключителни разпоредби .