Обявление

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изх.№98/01.08.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №123, Протокол №10 от 18.07.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– текстова и графична част в М 1:500 и разрешава на Кирил Николов Ненков да възложи изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, с цел промяна предназначението на поземлен имот №064110, целия с площ от 1000,00 кв.м, в м.“Еленкина падина“ от КВС на гр. Своге, Софийска област, с предвиждане за устройствена зона – Жм(За жилищни сгради с преобладаващо застрояване с малка височина – до 10 м), с оглед провеждане процедура по изследване възможността за узаконяване на незаконно изграден в него строеж „Масивна жилищна сграда“.

 

Александър Манолов  /п/

Председател на Общински съвет-Своге