Обявление

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

                                                          Изх.№100/01.08.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №124, Протокол №10 от 18.07.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-предложение в М 1:1500 и разрешава изработване от заинтересованото лице на проект за ПУП–ПЗ на поземлен имот (ПИ)№ 020034, м.“Джагаловци“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на село Искрец, Софийска област.

 

Александър Манолов  /п/

Председател на Общински съвет-Своге