Обява

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

     

                                                      О Б Я В А

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16, ал.1 и ал.2, и чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №126, Протокол №10 от 18.07.2014г. на Общински съвет – Своге и във връзка със Заповед №1530/27.08.2014г. на за Кмет на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: помещение с площ 11,00 (единадесет) кв.м., находящо се в сградата на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“-с. гара Бов, предназначено за зъболекарски кабинет.

Търгът ще се проведе на 11.09.2014г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:00 часа на 10.09.2014г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе нов търг при същите условия на 25.09.2014г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге като заявленията за участие могат да се подават до 17:00 часа на 24.09.2014г.                                    .               

Оглед на имота, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна цена за определяне на месечния наем в размер на 1,8 % (едно цяло и осем десети процента) от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ (без ДДС).   

              Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител при Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

Депозит за участие в търга – 100.00 (сто) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

 

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ     


Съгласувал:

РЕНИ ПАНЕВА