Проект на Наредба за дейността на местните поделения на религиозните общности на територията на община Своге

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за

Н А Р Е Д Б А

за

дейността на местните поделения на религиозните общности на територията на Община Своге

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на e-mail: predsedatel@abv.bg, в деловодството на Община Своге на адрес – гр.Своге,ул.”Александър Стамболийски”№7 или на тел. 0726/221-46.

Проект на Наредбата – ВИЖТЕ ТУК