Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изх.№116/02.07.2015г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №134, Протокол №9 от 26.06.2015г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-предложение в М 1:500 и разрешава изработване от заинтересованото лице на проект за ПУП–ПЗ на поземлен имот (ПИ)№ 030012, местн.“Сивил“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на село Добърчин, Софийска област.

 

Александър Манолов  /п/

Председател на Общински съвет-Своге