Обява

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

От ОБЩИНА СВОГЕ
Инж. ЖОРО РАДОЕВ ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Адрес на управление: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски” № 7
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има промяна на инвестиционно предложение зa
“Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа”,
с. Свидня, Община Своге
във връзка с чл.154 от ЗУТ
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти инж. Христина Първановска – Директор Дирекция „Устройство и развитие на територията” към община Своге,
гр.Своге, ул. „Александър Стамболийски” №7, тел: 0726/85-44
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС