Обявление

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изх.№ 138/07.08.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №155, Протокол №10 от 31.07.2015г. ОбС-Своге дава разрешение да се изработи за сметка на заинтересованото лице – собственика на имота (възложител по см. на ЗУТ) – Проект за ПУП- ПЗ за промяна предназначението на североизточната част с площ от 3485кв.м от имот извън границите на урбанизираните територии, съгласно скица № 000816/04.06.2015г. на Общинската служба по земеделие-Своге: ПИ № 017028 по КВС за с. ЗАСЕЛЕ, Община Своге, местн. „Змеова дупка”, ливада, V-та категория – от земеделска земя в територия със смесено предназначение – за изграждане на вилни сгради за рекреация и отдих и на сгради за обществено обслужване, и установяване на застрояване с показатели: Пзастр.≤40%, Кинт≤0.8, Позел.≥50%, разположено съгласно червените ограничителни линии и другите данни от графичната част на Заданието.

АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ /п/
Председател на Общински съвет-Своге