Обявление

             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ

            ОБЛАСТ СОФИЙСКА

  

       2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  email:predsedatel@abv.bg

Изх.№ 148/03.09.2015г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №200, Протокол №11 от 28.08.2015г. ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– текстова и графична част в М 1:500 и разрешава на „Теленор България“ ЕАД да възложи за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, за проект на имот №028005, с площ от 400,00кв.м., в м.“ Дълбоки дол“, попадащ в отдел 246, подотдел „д“, широколистна гора, Държавна частна собственост по КВС на село Оплетня, Софийска област, съгласно Скица-проект № Ф 00853/06.02.2015год. издадена от  Общинска служба по Земеделие – гр.Своге, с цел изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура  – Базова станция на „Теленор България“ ЕАД.

 

 

 АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ /п/

Председател на Общински съвет-Своге