Обявление

             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ

              ОБЛАСТ СОФИЙСКА

  

       2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  email:predsedatel@abv.bg

 

Изх.№ 149/03.09.2015г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №201, Протокол №11 от 28.08.2015г. ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– графична част в М 1:1000 и разрешава на Велин Ангелов Панайотов да възложи изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на поземлен имот №020016, целия с площ от 1302,00кв.м., с начин на трайно ползване ливада, Х-та категория на земята при неполивни условия в м.“Завойо“ от КВС на село Бакьово, Софийска област, с цел промяна предназначението на имота за жилищно строителство, с предвиждане за устройствена зона- Жм(За жилищни сгради с преобладаващо застрояване с малка височина -до 10 м) и застрояването му при следните градоустройствени показатели: етажност max.- 3-три; височина- max. 10м.; Пзастр.- max. 60%; Кинт- max.1,2 и Озел.- min.40%., като същия да бъде оформен съгласно Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на устройствените схеми и планове на МРРБ.

 

АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ /п/

Председател на Общински съвет-Своге