Обява

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

 О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

тел. 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38; 220 – 59

    

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

            По програма „Старт на кариерата”  в Общинска администрация – гр. Своге за 2016 година са одобрени 2 работни места:

  1. В дирекция „Правно и административно обслужване” – изискванията за образование са в професионални направления: политически науки, социални дейности, обществени комуникации и информационни науки, право, администрация и управление, икономика
  2. В дирекция „Хуманитарни дейности и ГРАО” – образование, свързано със социални дейности, администрация и управление
  3. Кандидатите трябва да са на възраст до 29 ненавършени години до 23.10. 2015 г. вкл.; да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място; да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети лица; да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование. В случай, че кандидатите не отговарят на посочените изисквания, същите не се допускат до участие в подбора.
  4. Документи за кандидатстване:
    • Заявление за кандидатстване по образец, публикуван на интернет-страницата на Агенция по заетостта
    • Автобиография/ Европас формат с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужди езици/
    • Документ за завършено висше образовани/ копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище/.

 

В срок до 23.10.2015 година включително кандидатите подават комплект документи със Заявление за кандидатстване по Програмата в дирекция „Бюро по труда”, като посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места.

           

            ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ