Съобщение

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

     

 

Изх.94-В-153

       22.10.2015г.

 СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

 

Община Своге, Софийска област, СЪОБЩАВА на съсобственика на урегулиран поземлен имот (УПИ) V-485, кв. 42 по подробния устройствен план (ПУП) на град Своге ПЕТЪР АСЕНОВ СТАНКОВ (н-ци на Асен Станков Денков и Н-ци Борис Асенов Станков), ненамерен на постоянен адрес: град София, ул. „Витиня“ №6Б, вх. А, посочен от Дирекция “Хуманитарни дейности и ГРАО” при Общината, видно от отбелязване в обратни разписки от 11.08.2015г., 03.09.2015г. и 14.10.2015г., че по заявление вх. № 94-В-153/30.04.2015г. от Валери Влъчков Пенчев, Десислава Валериева Пенчева и Руска Иванова Атанасова, с приложени документи за собственост и проект за изменение в Кадастрален план е започнало административно производство за поправка на грешка на действащия Кадастрален план (КП) на град Своге, Софийска област, одобрен със заповед №АБ-332 от 01.09.1983г. на ИК на ОНС-София.

Поправката на грешка се съдържа в нанасяне верните граници на имот пл. № 486, включен в урегулиран поземлен имот (УПИ, парцел) VI-486, кв. 42 по подробния устройствен план (ПУП) на град Своге, като се отразят в кадастралния план в съответствие с регулационните линии на парцел VI-455, кв. 5 по предходния план на града.

Във връзка с горното, в 14–дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, в качеството си на заинтересувано лице следва да се явите в дирекция „Устройство и развитие на територията“ при Община Своге, Софийска област за запознаване и изразяване на становище по започнатата процедура.

В указаният по-горе срок заинтересуваните лица е задължително да представят документ за собственост, удостоверения за наследници, скици и др. документи за притежаваните от тях имоти.

На основание чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във вр. с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщението да се постави на таблото за обявления и в Интернет страницата на Община Своге.

 

 С уважение,

 ИНЖ. ЮЛИЯН  АСЕНОВ/п/

ВР.И.Д.КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

(Решение № 208 от Протокол№12/23.09.2015г. на ОбС-Своге)

 

Съгласувал: /п/

Арх. Валентина Делчева-Ангелова

Главен архитект на Община Своге

 

Изготвил:В. Цветкова