Архив

ПРОЕКТИ ПО ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

ОПАК_1: “КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЩИНА СВОГЕ”

ОПАК_2: “ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ”

ОПАК_3: “АКТУАЛИЗАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ПРИ ПОДГОТОВКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СВОГЕ”

ОПАК_4: “ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА СВОГЕ”

ПРОЕКТИ ПО ОП “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ОПРЧР_1: “ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

ОПРЧР_2: “НОВИ ПОДХОДИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНА СВОГЕ”

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРСР_1

ПРСР_2

ПРСР_3: „Подобряване на средата на живот в община Своге с подмяна на уличното осветление”

ПРСР_4

ПРСР_5

ПРОЕКТИ ПО ОП РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО”

ОПРСР_1: “ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕСТИЖА НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА В ОБЩИНА СВОГЕ”

ОПРСР_2: “Професионална квалификация в областта на рибарството на лица от община Своге”

ПРОЕКТИ ПО ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

ОПРР_1: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПТГС_1

ПУДООС