Дирекция “Местни данъци и такси”

КОНТАКТИ:
Адрес: гр.Своге, ул.Ал.Стамболийски №3
Телефон на кол център: 0700 44 045
Телефон GSM: 0884 177 217
E-mail: dmdt@svoge.bg


В сила от 01.01.2022г. Нови такси за административни услуги в Дирекция МДТ – ВИЖ ТУК


НАШИТЕ ДАНЪЦИ – ВИЖ ПОЛЕЗНА ИНФОМРАЦИЯ ТУК


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА


СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:

  1. НА ГИШЕ В ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, гр.Своге
  2. ЧРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ – EGOV.BG , /раздел “Моето пространство/
  3. НА КАСИТЕ НА EASY PAY и FAST PAY
  4. ОНЛАЙН ЧРЕЗ ePAY.BG
  5. ЧРЕЗ МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ЧРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на iCARD /повече информация за приложението ТУК/
  6. ПО БАНКОВ ПЪТ /виж образец на вносна бележка/
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА СВОГЕ И КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – СОФИЯ 1000, бул. Княгина Мария Луиза 88
IBAN: BG75SOMB91308490023044
BIC: SOMBBGSF

442100  ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
442400  ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300  ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
442500  ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
442200  ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО
442800  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
441400  ПАТЕНТЕН ДАНЪК
443400  ДРУГИ ДАНЪЦИ
4414002  ДАНЪК ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
448007  ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА
448007  ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

По същите кодове се превеждат и лихвите към съответните 
задължения.

СПЕЦИАЛНА СМЕТКА НА ЧСИ РАДОСТ ГОРАНОВА-ЧОЛАКОВА:
ДСК БАНК, BIC КОД: STSABGSF, IBAN: BG47STSA93000023255867

СПЕЦИАЛНА СМЕТКА НА ЧСИ ИВАН ЧОЛАКОВ: 
ДСК БАНК, BIC КОД: STSABGSF, IBAN: BG46STSA93000018354960.

 


ДЕКЛАРАЦИИ
ВАЖНО!!! Декларациите могат да бъдат приемани по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или по имейл на dmdt@svoge.bg, само ако са подписани с Квалифициран електронен подпис от заявителя! Декларации и заявления за услуги могат да се подават и през централизирания портал за заявяване на електронно-административни услуги – EGOV.BG

Декларация за освобождаване от част от такса за битови отпадъци – изтегли (до 31.10 на календарната година)

Декларация по чл.65,ал.5 от Наредбата за местни данъци и такси и цени на услуги в Община Своге за определяне на такса за битови отпадъци според количеството отпадъци  за физически лица – изтегли (до 31.10 на календарната година)

Декларация по чл.65,ал.5 от Наредбата за местни данъци и такси и цени на услуги в Община Своге за определяне на такса за битови отпадъци според количеството отпадъци  за юридически лица – изтегли (до 31.10 на календарната година)

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти – изтегли

Декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества – изтегли

Декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък – изтегли

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък – изтегли

Искане за данъчна оценка – изтегли

Искане за издаване на документ – изтегли

Искане за прихващане или възстановяване – изтегли


Наредба за местните данъци в Община Своге
Наредбата е приета с Решение № 151, Протокол 7 от 26.04.2024 година на Общински съвет Своге.


Наредба за местните такси и цени на услугите в Община Своге
Наредбата е приета с Решение № 151, Протокол 7 от 26.04.2024 година на Общински съвет Своге.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НОТАРИУСИ:
С Решение на ОбС № 506, Протокол № 31/27.10.2021 г., данъкът при възмездно придобиване на имущество е променен от 2,5 на 3 процента, Чл.39. (2) от НМДТЦУ