Съобщение


СЪОБЩЕНИЕ

№26-00-121/23.05.2012год.

 

Община Своге съобщава на гражданите и пряко заинтересовани лица, че във вестник “Държавен вестник”/неофициален раздел/, бр.№39/22.05.2012год., стр. 159, e публикувано съобщение на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ за изработен проект за обект: МВЕЦ “Реброво”, подобект: ПУП-Парцеларен план на заливната територия на МВЕЦ”Реброво”- село Реброво ЕКТТЕ 62387, община Своге, област Софийска, засягащ поземлени имоти с №000001, 014006, 014007, 015005, 015007, 015009, 015011, 015014, 015015, 015019, 015021 и 076002 и ПИ №000183 – водно течение/река Искър/ от КВС на землището на село Реброво, Софийска област. С проекта се предвижда изграждане на подпорна стена и определяне на заливната територия до предвидените сгради на централата и преградни съоръжения.

Проектът е изложен в общинската администрация – гр.Своге, отдел “УРТ”, справки по него могат да се правят във всеки работен ден от седмицата в рамките на работното време. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ по проекта заинтересованите лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания до Кмета на Община гр.Своге, в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

 

инж.Жоро Цветков:     /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

Миглена Янакиева-Белчева

Директор на дирекция “ПАО”

Георги Георгиев