Заповед

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (Обн. ДВ, бр.65 от  31.07.1996г.; Приета с ПМС 182 от 1996г.), както и поради липса на промяна в състоянието на водните площи.

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Забранявам ползването на всички реки на територията на Община Своге, като зони за къпане  през настоящият летен  сезон ( 15.05.2012г. до 31.10.2012 г.), тъй като същите не съответстват на изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (ДВ, бр.65  от 1996 г.).
  2. Лицата – физически  и юридически, стопанисващи места за къпане и плуване  разрешени  от компетентните органи, включително и в случаите  на провеждане край водните  обекти на ученически лагери са задължени да назначават  правоспособни  спасители  със заверени  талони  за 2012г. от Водноспасителна служба при ОС на БЧК – гр.София, както и да изпълняват всички изисквания на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните  площи.
  3. Контролът по спазването на т.1  от настоящата Заповед  да се  извършва от Кметовете и Кметските наместници на територията на които съществуват  естествени водоеми .

 

Инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Оригинална заповед в PDF  формат – изтегли