Дневен ред за заседание на Общински съвет 14.06.2012

изх.№ 58/07.06.2012 година

 

            На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 14.06.2012 година /четвъртък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев“  се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Предложение относно разпореждане с имоти общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

2. Предложение относно изменение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

3. Предложение относно застраховане на имоти публична и частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

4. Предложение относно даване съгласие за участие на Община Своге с проект “Подобряване на средата за живот в Община Своге, чрез подмяна на улично осветление”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

5. Предложение относно даване съгласие Община Своге за кандидатстване с проект “Повишаване на жизнения стандарт на жителите на Община Своге чрез по-добър достъп до качествена питейна вода и стимулиране на развитието на спорта и услугите в свободното време”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

6. Предложение относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти “Помощ в дома”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

7. Предложение относно създаване на звено за социални услуги в домашна среда.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

8. Предложение относно безвъзмездно придобиване на право на собственост върху сграда на жп спирка село Луково.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

9. Предложение относно промяна начина на трайно ползване на имот в землището на село Дружево.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

10. Предложение относно провеждане на публичен търг с трайно наддаване за продажба на имот, находящ се в село гара Бов.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

11. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при община Своге за 2012 година – гара Бов.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

12. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при община Своге за 2012 година – Церецел.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

13. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при община Своге за 2012 година – Реброво.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

14. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при община Своге за 2012 година – Заселе.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

15. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при община Своге за 2012 година – Свидня.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

16. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при община Своге за 2012 година – Брезе.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

17. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при община Своге за 2012 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

18. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот – село Реброво.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

19. Предложение относно разпореждане с имоти – общинска собственост при община Своге за 2012 година – Свидня.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

20. Предложение относно разпореждане с имоти – общинска собственост при община Своге за 2012 година – Владо Тричков.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

21. Предложение относно съгласуване ЧИ на ПУП – село Свидня.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

22. Предложение относно съгласуване ЧИ на ПУП – село Лесков дол на км. 4 + 300.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

23. Предложение относно съгласуване ЧИ на ПУП – село Лесков дол на км. 0 + 500.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

24. Предложение относно съгласуване ЧИ на ПУП – село Лесков дол на км. 3 + 500.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

25. Предложение относно съгласуване ЧИ на ПУП – село Заселе.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

26. Предложение относно съгласуване за допускане на ЧИ на ИПРЗ на кв. 174 – Своге “За помпена станция –2”

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

27. Предложение относно договаряне партньорство за изграждане на малки ВЕЦ.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

28. Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

29. Предложение относно допълване ГПУРОС за 2012 и учредяване безвъзмездно право на строеж върху имоти  в капитала на “Спортист Скала” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

30. Предложение относно допълване ГПУРОС за 2012 година за предоставяне за безвъзмездно управление  на части от имоти – общинска собственост по искане на Дирекция Природен парк “Врачански балкани”

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

31. Предложение относно предоставяне на безвъзмездно ползване на имот  ПОС на НЧ” Градище 1907”, с което се допълва ГПУРОС за 2012 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

32. Предложение относно даване съгласие за провеждане на търг на части от имоти – общинска собственост за поставяне на кафе машини.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

33. Питания.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                  

 /СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/