Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

                    

Изх. №  26-00-262

Дата    06.06.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед №767 от 06.06.2012г. на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за изработване проект за ЧИ на ПУП – План за регулация (ПР) на кв. 18, село ВЛАДО ТРИЧКОВ, за обединяване на УПИ № ХХІІ-380, ХХІІІ-общ. и ХХІV-общ. в един общ УПИ № ХХІІ-380, като със същата заповед е ДОПУСНАТО да се възложи от заинтересованите лица изработването на проект за исканото изменение–План за регулация (ПР) на кв. 18, село ВЛАДО ТРИЧКОВ, за обединяване на УПИ № ХХІІ-380, ХХІІІ-общ. И ХХІV-общ. в един общ УПИ № ХХІІ-380.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Териториално селищно устройство” при Община Своге всеки работен ден от седмицата.

          


инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ /п/ не се чете   

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал: /п/ не се чете

Миглена Янакиева

Директор на дирекция „ПАО”

 

Д.Петкова/