Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

Изх №94-И-76

Дата 12.06.2012год.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 784/11.06.2012год. на Кмета на Община Своге, е: одобрено задание, допуснато и е разрешено на заинтересованата страна Илияна Григорова Стоичкова да възложи изработване на Проект за ПУП – План за Застрояване/ПЗ/, с цел промяна предназначението на част от имот – земя с площ от 555,00кв.м за жилищно строителство съставляваща част от поземлен имот с №000601 с площ от 1000,00кв.м., в м.”Батулийска река”, с начин на трайно ползване: овощна градина, VІІІ-ма категория от КВС на село Реброво, Софийска област, с предвиждане за устройствена зона Жм, за определяне начина и характера за основно свободно застрояване.

Справки и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге.

 

 

 инж. Жоро Цветков: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:

М. Янакиева-Белчева

Директор на дирекция “ПАО”

Георги Георгиев