Съобщение

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Дирекция „Бюро по труда“ гр. Своге

уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за
ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/

през месец АПРИЛ 2016 г., както следва:

Насърчителни мерки и финансови средства,за които ДБТ може да сключва договори с работодатели. (Обявяват се на основание чл.50, ал. 3, т.1 от ПП ЗНЗ)

Насърчителни мерки за обучение и заетост – по реда и условията на ЗНЗ Средства/в лева/
1 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 2 464
2 Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-год. възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) 0
3,1 Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до 29 – год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 0
3,2 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 – год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 0
4 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание „лишаване от свобода“ (чл. 55 от ЗНЗ) 0
5 Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 6 858
6 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 0
7 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 0

 

Заявки за свободните работни места се подават в ДБТ. Краен срок: 11. 04. 2016г.

ДБТ СВОГЕ
Допълнителна информация за процедурата може да се получи: – на място в Дирекция „Бюро по труда“: гр. Своге,ул.

„Александър Стамболийски“ №3, тел.: 0726/ 22 504