Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

 

                   

Изх № 94-Б-16

12.06.2012г.


О Б Я В Л Е Н И Е   

        На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 786 от 12.06.2012г. на Кмета на Община Своге е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ  и  издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за допускане и за възлагане изработване на проект за изменение на Планът за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв.10, с.Искрец, област Софийска, съдържащ се в премахване на улица с ОК 16-314-19 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на урегулиран поземлен имот (УПИ) №№ I–315, II-314 и X–310 и обособяване на нови УПИ №№ III–312, IV-311, V-310 и XVII-310 от кв.10 на с.Искрец с определен начин и характер на застрояване.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал: /п /

Миглена Янакиева – Белчева

Директор дирекция ‘’ПАО’’


Изготвил: /п /

Г.Тодорова