Обява

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Емил Кирилов Иванов – Кмет на Община Своге

гр.Своге, ул. „Александър Стамболийски”№7, 2260

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

Изменение на инвестиционно предложение за изграждане на предпазна дига на десния бряг на река Искър

Обекта попада в границите на гр.Своге, кв.174, община Своге 

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

За контакти : инж.Валентин Михайлов – зам.кмет на Община Своге

гр.Своге, ул. „Александър Стамболийски”№7, 2260

тел: 0726/ 981-87;

 /лице, адрес, телефон/

 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС