Дневен ред за заседание на Общински съвет 13.07.2012

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 13.07.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1. Предложение относно свикване Общо събрание на “ВЕЦ Своге” АД.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

  2. Предложение относно допълване на ГПУРИ – общинска собственост – село Владо Тричков.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общинатa

3. Предложение относно допълване на ГПУРИ – общинска собственост – село Заноге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

4. Предложение относно допълване на ГПУРИ – общинска собственост – село Редина и село Желен.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

5. Предложение относно допълване на ГПУРИ – общинска собственост – село Зимевица.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

6. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – село гара Бов.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

7. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост – село Церецел.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

8. Предложение относно разпореждане с имоти – общинска собственост при община Своге за 2012 година – село Реброво.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

9. Предложение относно разпореждане с имоти общинска собственост – село Желен.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

10. Предложение относно разпореждане с имоти общинска собственост – село Томпсън.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

11. Предложение относно разпореждане с имоти общинска собственост – село Искрец № 11049.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

12. Предложение относно разпореждане с имоти общинска собственост – село Искрец № 11050.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

13. Предложение относно относно разпореждане с имоти общинска собственост – село Искрец № 11052.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

14. Предложение относно относно разпореждане с имоти общинска собственост – село Заселе.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

15. Предложение относно отдаване под аренда на имоти, находящи се в село Брезе.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

16. Предложение относно отдаване под наем на земеделски имоти – село Буковец.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

17. Предложение относно отдаване под наем на земеделски имоти – село Бов.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

18. Предложение относно даване съгласие на “ВЕЦ СВОГЕ” АД за учредяване право на прокарване на подземно кабелно трасе.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

19. Предложение относно проучване терен за изграждане на трупна яма.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

20. Предложение относно изграждане на приют за безстопанствени животни на територията на община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

21. Предложение относно даване писмено становище от км. Наместник село Габровница  за водоснабдяване на селото.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

22. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                  

 /СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/

  

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 ПК ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

09.07.2012 година /понеделник/ – 17:00 часа в Община Своге

ПК ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  –

10.07.2012 година /вторник/ – 17:00 часа в Община Своге

 ПК ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА

12.07.2012 година /четвъртък/ – 17:00 часа в Община Своге

 

Предложения ГПУРИ – изтегли