Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

                          

Изх № 26-00-309

            05.07.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е   

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 924 от  04.07.2012г. на Кмета на Община Своге  е   издадено разрешение по чл.135, ал.3, при условията на чл. 150  от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изработване  на Комплексен  проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за изграждане на строеж “За обществено – обслужваща дейност – къща за гости” в урегулиран поземлен имот (УПИ) № ХІV–2203  от кв. 43 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Своге, собственост на “Фармвал”ЕООД-София, чрез управителя – Валери Корилов Иванов, съгласно нотариален акт № 187 от 19.06.2012г., вписан с вх.рег.№ 503, акт № 163, т.ІІ, д.387/2012г. на Съдия по вписванията Своге.

Комплексният  проект следва да съдържа:

1. Проект за изменение  на ПУП – изменение на Плана  за регулация и застрояване  (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) № ХІV–2203  от кв. 43 на гр. Своге, за   промяна на неговото предназначение (преотреждане) от терен предназначен “За жилищно застрояване” – в терен  предназначен “За обществено – обслужваща дейност – къща за гости)”, с определен начин за основно свободно застрояване с малка височина (до 10м.), плътност на застрояване  (Пз) до 60%, интензивност на застрояване (Кинт) до 1,2% и минимално озеленена площ – 40%.

2. Инвестиционен проект

При изготвяне на проекта за имненеие на ПУП и на инвестиционния проект да се спазват общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

При проектирането да  се ползват изходни данни от предвижданията на ПУП  (действащ КП и  ЗРП) на гр. Своге, данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешните мрежи и инсталации на обекта  с  мрежите на техническата инфраструктура.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ, /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:  /п/

М.ЯНАКИЕВА – БЕЛЧЕВА, 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПАО”

 

Изготвил:  /п/

Б.Благоева