Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

 

Изх № 26-00-49

10.07.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е   

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 953 от  10.07.2012г. на Кмета на Община Своге  е одобрено  задание по чл.125 от ЗУТ  и   издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за допускане възлагане,  за изработване на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – изменение на Плана за регулация и застрояване (ИПРЗ)  на кв. 174, гр. Своге, съдържащо се в намаляване площта на урегулиран поземлен имот (УПИ) № ХІІ“За търговния и услуги”  и обособяване в югоизточната му част на самостоятелен урегулиран поземлен имот  (УПИ) с нов № ХVІІ – с режим на устройство и застрояване “За помпена станция-2”, с площ от 55 кв.м., с определена задължителна санитарлно-защитна зона на съоръжението от 20м.,в обхват на УПИ № ХІІ-“За търговия и услуги и УПИ – отреден “За озеленяване и водни площи”.

       Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ, /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:/п/

М. ЯНАКИЕВА – БЕЛЧЕВА, 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПАО”

 

Изготвил:  /п/

Б.Благоева