Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

Изх № 94-Х-11

10.07.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е   

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 954 от  10.07.2012г. на Кмета на Община Своге  е одобрено  задание по чл.125 от ЗУТ  и   издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за допускане, за възлагане от заинтересованите собственици  изработване на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) – изменение  на Плана  за регулация и застрояване  (ИПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) № ХІІ1102  от кв. 67 на гр. Своге, съдържащо се в преотреждане на същия  “За  магазин”, с определен начин за основно свободно застрояване с малка височина (до 10м.), плътност на застрояване  (Пз) до 60%, интензивност на застрояване (Кинт) до 1,2% и минимално озеленена площ – 40%, при спазване нормативните  изискванията на чл. 35 и чл. 31, ал.5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 8 / 14.06.2001г. за Обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ, /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал: /п/

М.ЯНАКИЕВА – БЕЛЧЕВА, 

ДИРЕКТОР  ДИРЕКЦИЯ “ПАО”

 

Изготвил: /п/

Б.Благоева