Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

                         

Изх.94-М -50

12.07.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед 923 от04.07.2012г. и Заповед 964/12.07.2012г. на Кмета на Общината е ДОПУСНАТО изработването на Проект за Частично изменение (ЧИ) на Подробния устройствен план (ПУП) на СЕЛО СВИДНЯ – План за регулация (ПР) за изменение на  улица с ОК 195-196-197А-197 между квартали 11 и 13 за намаляване напречния й профил от 9,00 м на 6,00 м и изменение на уличнорегулационните линии на прилежащите към нея урегулирани поземлени имоти  (УПИ)  I-93, XVI-91, XV-91, XIV- 91, XII-306, XI-306, X-305, XIII-305,  IX -305 от кв. 11 и УПИ  I-183, II-184, III-185,  IV-186, V -187, VI-258, VII-259, VIII-260, IX-263, X -263 от кв. 13 и изменение на част от улица с ОК 1237-195 (ул. „Еверест”) между квартали 10 и 14 като в участъка прилежащ към УПИ XXII-96 от кв. 10 се предвиди като пешеходна.

Справки и допълнителна информация може да получите в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге всеки работен ден от седмицата.

 

 

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:/п/

Миглена Янакиева-Белчева

Директор дирекция ”ПАО”

 

В.Цветкова