Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

     

                   

Изх № 94-С- 106

19.07.2012г.

  

О Б Я В Л Е Н И Е   

 На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед №995 от 19. 07.2012г. на Кмета на Община Своге е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ  и  издадено разрешение по чл.135, ал.3 от ЗУТ за допускане и за възлагане изработване на проект за изменение на Планът за регулация и застрояване (ИПРЗ) на  урегулиран поземлен имот (УПИ) № VІ-‘’За битов комбинат’’ от кв.18, с.Гара Бов, област Софийска, съдържащо се в преотреждане на урегулиран поземлен имот № VІ-‘’За битов комбинат’’ в урегулиран поземлен имот VI–‘’За ЖС‘’  и  изменение на Планът за застрояване на урегулиран поземлен имот № VII – 163 от кв.18 , с.Гара Бов.

Справка и допълнителна информация може да получите в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

  

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ / п /

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал: / п /

Миглена Янакиева – Белчева

Директор дирекция ‘’ПАО’’

 

Изготвил: / п /

Г.Тодорова