Дневен ред за заседание на Общински съвет 31.07.2012 г.

изх.№ 73/24.07.2012 година

                      

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.07.2012 година /вторник/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

1. Предложение относно промяна Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Светлозар Вешков – Председател ОбС

2. Предложение относно информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2012 година на Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

3. Предложение относно разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общият размер на бюджета към 31.07.2012 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

4. Предложение относно актуализиране на поименното разпределение на средствата по обекти за строителство и основен ремонт.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

5. Предложение относно приемане структурата на Общинската администрация, считано от 01.07.2012 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

6. Предложение относно разпореждане с имоти общинска собственост – село Томпсън.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

7. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в село Церово.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

8. Предложение относно изменение на Наредбата за местни данъци, такси и цени на услугите.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

9. Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

10. Предложение относно отчуждаване на имот,  кв. 28 по ПУП на село Церово.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

11. Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                  

 /СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

27,07,2012 година /петък/ – 17:00 часа в Община Своге

 

ПК ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  – 30.07.2012 година /понеделник/ – 17:00 часа в Община Своге

  

ПК ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА

30.07.2012 година /понеделник/ – 17:30 часа в Община Своге

 

Предложение ГПУРИ – изтегли

Предложение НРПУРОИ – изтегли

Предложение МДТ – изтегли