Заповед

 

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с продължителния период на засушаване и намаляване на количеството на питейната вода за населението на Община Своге в селата Огоя, Ябланица, Реброво, Батулия, Букувец, Луково, Лесков дол, Редина, Владо Тричков, Заселе, Зимевица, Заноге, Желен, Дружево, Гара Лакатник, Габровница, Еленов дол и Левище

 

 

    Н А Р Е Ж Д А М:

  1. От 23.07.2012г. налагам воден режим в следните населени места на територията на Община Своге – Огоя, Ябланица, Реброво, Батулия, Букувец, Луково, Лесков дол, Редина, Владо Тричков, Заселе, Зимевица, Заноге, Желен, Дружево, Гара Лакатник, Габровница, Еленов дол и  Левище;
  2. Забранявам използването на питейна вода за поливане на градини или за миене на автомобили  в населените места с обявен воден режим.
  3. Контролът по спазването на т.2 от настоящата Заповед, да се извършва от Мариола Митрова – главен специалист в звено „Г.С.С.,Е” , Димитър Диков – технически сътрудник в Община Своге, съвместно с кметовете и кметските наместници на територията на Община Своге в които е наложен воден режим и съвместно с г-н Томислав Русинов – технически ръководител  на ВиК район Своге.
  4. На нарушителите да се налагат глоби от длъжностните лица по т.3, съгласно  разпоредбите на чл.12 от Наредбата за Обществения ред на Община Своге.

 

 

Инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ