Обявление

ОБЩИНА СВОГЕСОФИЙСКА ОБЛАСТ

         

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Изх №94-Р-33

Дата 01.08.2012г.

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед №  1083/01.08.2012г. на Кмета на Общината е допуснато изработването на Проект за ПУП-ПЗ – /План за застрояване/ за ПИ № 015208 по КВС за землището на с. Заселе с начин на трайно ползване „индивидуално застрояване”, местн. „Слого”, с площ от 2321кв.м, с цел промяна предназначението на имота за смесено предназначение: жилищно и производствено – за малка дестилерия за традиционна плодова ракия, при следните условия:

  1. Проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ, в т.ч. чл.59 и чл.60, ал.2, и на Наредбите към ЗУТ.

За процедиране да се представи Проект за ПУП, съгласуван по реда на чл.121, ал.2 ЗУТ, вр. с чл.128, ал.6 ЗУТ, придружен от ПП за елементите на техническата инфраструктура, необходими за целите на исканото ново предназначение на имота,

и е разрешено възлагане изработването му.

 

Справки и допълнителна информация може да се получат в дирекция “Устройство и развитие на общината”– гр. Своге.

 

 

 

инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ:   (п.)

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:    (п.)

Миглена Янакиева

Дитектор дирекция „ПАО”

 

Инж. Св. Корназова