Обявление

ОБЩИНА СВОГЕСОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Изх №94-Б-22

Дата 01.08.2012г.

 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 1086/01.08.2012г. на Кмета на Общината е допуснато изработването на Проект за ЧИ на ПУП-ПР – /План за регулация/ на с. ЗАСЕЛЕ и е разрешено възлагане изработването му.

 Изменението касае улица осови точки (ОТ) 110-111-112, проектирана северозападно от УПИ (п.) XI110 на Бранимир Ив. Дилковски в кв. 25, и площадното пространство до него, за осигуряване искания транспортен достъп до УПИ XI 110 от североизток, с обществено значим интерес за запазване съществуващото трасе на пътя, като се премахва югоизточната уличнорегу-лационна линия на ул. ОК 110-111-112 в участъка от УПИ I 56в кв. 13 до УПИ XII 111 в кв. 25 с обединяване пространството между уличното трасе и УПИ XI 110 с площадното пространство, обособено по действащия ПУП от североизток.

Справки и допълнителна информация може да се получат в дирекция “Устройство и развитие на Общината”– гр. Своге.

 

 

 

инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ:    (п)

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:  (п.)

Миглена Янакиева

Дитектор дирекция „ПАО”

 

Инж. Св. Корназова