Информация за предлагани измения и допълнения

Във връзка с предстоящото заседание на Общински съвет на 31.07.2012 год. публикуваме информация за предлаганите измения и допълнения в следните нормативни актове:

Наредба за местните данъци, такси и цени на услугите – изтегли

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – изтегли

Правилник за организацията и дейността на общински съвет – изтегли