Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  –  О Б Л А С Т  С О Ф И Я

 

 

Изх № 94 –М -50

        12.07.2012г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, Софийска област, Ви съобщава, че е изработен и внесен за процедиране допуснатият със Заповед № 923 от 04.07.2012г. и Заповед № 964 от 12.07.2012г. Проект за Частично изменение на Подробния устройствен план (ЧИ на ПУП) на село Свидня, община Своге, Софийска област – План за регулация (ПР) за изменение на улица с ОК 195-196-197А-197 (ул.”В.Левски”) между квартали 11 и 13 за намаляване напречния й профил от 9,00 м на 6,00 м и изменение на уличнорегулационните линии на прилежащите към нея урегулирани поземлени имоти (УПИ)  I-93, XVI-91, XV-91, XIV- 91, XII-306, XI-306, X-305, XIII-305, IX -305 от кв. 11 и УПИ  I-183, II-184, III-185,  IV-186, V -187, VI-258, VII-259, VIII-260, IX-263, X -263 от кв. 13, и изменение на част от улица с ОК 1237-195 (ул.”Еверест”) между квартали 10 и 14  като в участъка прилежащ към УПИ XXII-96 от кв. 10 е предвидена  като пешеходна (стъпаловидна).

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

            На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта за ЧИ на ПУП могат да се правят до общинската администрация, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” на настоящото обявление.

 

 

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Съгласувал:/п/

Миглена Янакиева-Белчева

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ”ПАО”

 

В.Цветкова