Дневен ред за заседание на Общински съвет 14.09.2012 год.

изх. № 79/05.09.2012 година

                           

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 14.09.2012 година /петък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

1. Предложение относно приемане отчет за изпълнение решенията на ОбС, отнасящи се до общинска администрация за периода м. Ноември 2011 – м. Юни 2012 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

2. Предложение относно приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за първото полугодие на 2012г.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

3. Предложение относно отдаване под наем на имот – общинска собственост, находящ се в село Владо Тричков, местност “Тоскиното”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

4. Предложение относно отдаване под наем на земеделски имоти, находящи се в село Заноге .

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

5. Предложение относно отдаване под наем на имоти – общинска собственост, находящи се в село Зимевица.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

6. Предложение относно отдаване под наем имоти общинска собственост, находящи се в село Редина и село Желен.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

7. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в село Дружево.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

8. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в село Добърчин.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

9. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в село Миланово.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

10. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в село Томпсън.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

11. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в село Свидня.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

12. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в село Брезе.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

13. Предложение относно разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в град Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

14. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в село Брезе.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

15. Предложение относно определяне броя на учениците в паралелките от І до ХІІ клас в училищата за учебната 2012/2013 година

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

16. Предложение относно формиране на смесена група от деца на 3-4 години през учебната 2012/2013 година в ОДЗ “Ал.Вутимски” град Своге и формиране на подготвителна група от деца 5-6 години в ЦДГ село Реброво.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

17. Предложение относно одобряване промяна в структурата на Общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

18. Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Своге с проект по ОП”Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

19. Предложение относно съгласуване искане за частично изменение на ПУП – изменение ПР за намаляване ширина на улица – тупик село Луково.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

20. Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, находящи се в град Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

21. Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, находящи се в град Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

22. Предложение относно определяне ползването от гори собственост на Община Своге за 2013 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

23. Предложение относно определяне продажна цена на дървесина от временен склад.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

24. Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, находящи се в село Дружево.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

25. Предложение относно освобождаване управителя на “СПОРТИСТ СКАЛА” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

26. Предложение относно кандидатстване по проект мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос 3 “Мерки от общ.интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007 – 2013 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

27. Предложение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, находящи се в село Владо Тричков.

28. Питания.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                  

 /СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

 

ПК ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА – 11.09.2012 година /вторник/ – 17:00 часа в Община Своге

 

ПК ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  – 12.09.2012 година /сряда/ – 17:00 часа в Община Своге

 

ПК ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА – 11.09.2012 година /вторник/ – 17:00 часа в Община Своге

 

ПК ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, ТУРИЗЪМ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ – 13.09.2012 година /четвъртък/ – 17:30 часа в Община Своге