Дневен ред за заседание на Общински съвет 18.10.2012 година

изх. № 88/11.10.2012 година

                           

На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 18.10.2012 година /четвъртък/ от 09.30 часа в Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д:

 

 1. Предложение относно освобождаване на управителя на „СПОРТИСТ- СКАЛА” ЕООД

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно разпореждане с имоти – общинска собственост при община Своге за 2012 г.

ВНОСИТЕЛ: Светлозар Вешков – Председател ОбС

 1. Предложение относно безвъзмездно придобиване от община Своге на право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, находящ се в град Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно безвъзмездно придобиване от община Своге на право на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, находящ се в село Бов.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно разкриване на местна дейност “Столове” във функция “Образование”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно изменение и допълване на Решение № 221, протокол № 19 на ОбС Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в село Миланово.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в село Свидня.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в село Зимевица.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в град Своге, кв. 124.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящ се в град Своге, кв. 107

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, находящи се в град Своге, кв. 174.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 45 ж от ППЗСПЗЗ.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно промяна начина на трайно ползване на имот № 054007, находящ се в землището на село Миланово.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, находящи се в село Добърчин.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в село Дружево.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, находящ  се в село Владо Тричков.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост, находящи се в село Свидня.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно промяна начина на трайно ползване на имот № 001009 в землището на село Заноге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно допълване на Общински план за развитие на Община Своге 2007-2013 година.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно даване съгласие за участие на Община Своге с проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год., мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно даване съгласие за участие на Община Своге да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год., мярка 223 „Първоначално залесяване на не земеделски земи”

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG051PO002/12/2.2-07  по подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” на ОП „Административен капацитет”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно одобряване на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на допуснат за изработване Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, с цел промяна предназначението на земеделска земя за строителство на сгради: за жилищни нужди и обществено обслужване, за имот съставляващ ПИ №55002, с площ от 5298,00кв.м., ливада, девета категория, находящ се в м.”Лъките” от КВС на с.Ябланица, Софийска област.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Предложение относно допълнение към Решение 54/2012 година на ОбС – промяна списъка на персонала в детските градини към Общината.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Общината

 1. Питания

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                                                  

 /СВЕТЛОЗАР ВЕШКОВ/

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

 

ПК ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА – 17.10.2012 година /сряда / – 17:00 часа в Община Своге

 

ПК ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  – 16.10.2012 година /вторник/ –  17:00 часа в Община Своге

 

ПК ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА – 

16.10.2012 година   вторник/ –  17:00 часа в Община Своге