Заповед

З А П О В Е Д

№ 1924 / 27.12.2012 г.

 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.128 и чл.134 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №78-НР от11.12.2012г. на ЦИК т.5

ОПРЕДЕЛЯМ: 

           За провеждане на обсъждания и други прояви по въпроса на референдума за времето на информационно-разяснителната кампания от 09,00 ч. до 17,00 ч.

           Лекционната зала на НЧ ”Градище 1907”гр.Своге.

Екземпляр от настоящата да бъде изпратен на Районната избирателна комисия и Инициативните комитети.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на служителите от общинската администрация и  Мая Манолова – Ташунова – адм. секретар  на общината.

ИНЖ..ЖОРО ЦВЕТКОВ    

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

 Съгласувал:

Галина Стоянова

Гл.Юристконсулт

МТ/МТ

Заповед оригинал – изтегли