Заповед

На основание чл.44, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §2 от ЗПУГДВМИ и чл.13,  ал.1 от Изборния кодекс и с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на деня за гласуване на Националния референдум на 27 януари 2013г.

Н а р е ж д а м:

  1. Забранявам  продажбата на спиртни напитки от магазините ,заведенията за обществено хранене и други обществени места за времето от 24.00 часа на 26 януари до 24.00 часа на 27 януари 2013 година.
  2.  Забранявам провеждането на масови прояви в деня на референдума, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на общината.
  3. Забраната по т.1 не се отнася за обществени заведения,в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали  /сватби, кръщенета и тъжни обреди/, както и за продажбата на алкохолни напитки на едро.

Установените нарушения се констатират с актове, съставени на основание чл.31 от ЗАНН от началника на РУП- гр.Своге.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Заповед оригинал – изтегли