Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

О Б Я В Л Е Н И Е   

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., като в раздел VІ „Придобиване на недвижими имоти“ се включват имоти – частна държавна собственост, представляващи:

– поземлен имот №000319 с площ от 0,526 дка, начин на трайно ползване: др. недървопр. ГП, находящ се в землището на гр. Своге;

– поземлен имот №000317 с площ от 1,451 дка, начин на трайно ползване: др. недървопр. ГП, находящ се в землището на гр. Своге.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

съгласно Заповед №1336 от 11.09.2017 г.