Заповед

З А П О В Е Д 

  79 / 21.01.2013г.

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1, ал.2 и ал.7 и чл.29, ал.1 от ЗОС, при наличие на действащ Подробен устройствен план (ПУП) – одобрен със заповед № АБ-473/30.12.1982г. на ОНС-София и  частично изменен (ЧИ) със заповед № 201/16.09.2010г. на Кмета на Общината Застроителен и регулационен плана (ЗРП) на мах. ”Калугерица”, с. Владо Тричков, на Решение № 135 от протокол № 06/28.07.2011г. на Общински съвет Своге, на експертна оценка на лицензиран оценител от 04.08.2012г., презаверена на 09.01.2013г., с по-висока стойност на отчуждаваемите се имоти, спрямо Данъчните им оценки от 12.07.2012г., на Обявление № 94-В-75/16.10.2012г. по чл.25, ал.1 от ЗОС, публикувано в два централни и един местен вестник: в.“Дума” (бр.259/07.07.2012г.), в.“Земя” (бр. 214/07.07.2012г. и в.“Своге днес” (бр.9/08.11.2012г.), на интернет страницата на Общината – на 19.10.2012г., поставено на информационното табло в сградата на общинската администрация, при изпълнено условието по чл.21, ал.7 от ЗОС и не постъпили писменни искания по чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ за изменение на подробния план, подадена молба вх.№ 94-В-75/19.05.2011г. от заинтересован собственик – Веска Борисова Александрова и при установена неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин,

 

ОТЧУЖДАВАМ :

 

имотите в трасето на обект публична общинска собственост – улица с ОТ 33а-ЗЗб-33в-44-45, между кв.кв. 4 и 5 от ПУП – одобрен ЗРП на мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков, Община Своге, обособена след ЧИ на ЗРП, представляващи части от имоти пл.№№ 771, 789, 787 и 786 по одобрения със ЗРП (ПУП) Кадастрален план (КП) на мах. „Калугерица”, попадащи в територия от населеното място, с предназначение ниско жилищно застрояване, както следва:

– част от имот пл.№ 771 в кв. 4 по ПУП на мах. „Калугерица”, с графично измерена от ПУП площ от 190,00 (сто и деветдесет) кв.м, собственост на ЛИЛЯНА ИГНАТОВА ЛЮБЕНОВА и ЕЛЕНА ВЕНКОВА по нот.акт № 535/1969г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ (п-ли) VІII-772 и IХ-787 в кв.5, УПИ (п-л) XVІI-771 в кв.4 и имот пл.№ 789, с размер на дължимото обезщетение 1786,00лв. (хиляда седемстотин осемдесет и шест лв.); целият имот пл.№ 771 е с площ 521 кв.м, като остатъкът от имота е включен в УПИ (п-л) XVII-771 собственост на Тонка Христова Димитрова по нот. акт № 8/2010г.;

– част от имот пл.№ 789 в кв. 5 по ПУП на мах. „Калугерица”, с графично измерена от ПУП площ от 130,00 (сто и тридесет) кв.м, собственост на ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ГОЛАБЧЕВ по нот.акт № 213/1964г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ (п-ли)  IХ-787 в кв.5, имот пл.№ 771 и им.пл.№ 788 между кв.кв.4 и 5, с размер на дължимото обезщетение 1222,00лв. (хиляда двеста двадесет и два лв.); целият имот пл.№ 789 е с площ 890 кв.м, като остатъкът от имота е останал в терен за озеленяване/сервитут на високо напрежение/и е собственост на ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ГОЛАБЧЕВ по същия нот. акт;

– част от имот пл.№ 787 в кв. 5 по ПУП на мах. „Калугерица” с графично измерена от ПУП площ от 126,00 (сто двадесет и шест) кв.м, собственост на СОКОЛ АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ и КЪНЬО ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ по нот.акт № 326 и 327/1962г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ (п-ли) IХ-787 и Х-787, имот пл.№ 786, им.пл.№ 788 и им.пл.№ 789 в кв. 5, с размер на дължимото обезщетение 1184,00лв. (хиляда сто осемдесет и четири лв.); целият имот пл.№ 787 е с площ 1210 кв.м, като остатъкът от имота е включен в УПИ ІX-787, собственост на Сокол Александров Василев и УПИ Х-787, собственост на Веска Борисова Александрова по нот.акт № 167/03.09.2010г.

– част от имот пл.№ 786 в кв. 5 по ПУП на мах. „Калугерица” с графично измерена от ПУП площ от 110,00 (сто и десет) кв.м, собственост на МАРГАРИТА и ЕЛЕНА БОРИСОВИ ПАТЛОВИ по нот.акт № 689/1958г. И 690/1958г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ (п-ли)  ХIХ-786, ХХ-786, имот пл.№ 787 и им.пл.№ 785 в кв. 5, с размер на дължимото обезщетение 1034,00лв. (хиляда тридесет и четири лв.); целият имот пл.№ 786 е с площ 1080 кв.м, като остатъкът от имота е включен в УПИ ХІX-786, собственост на Маргарита и Елена Борисови Петрова по същия нот. акт, а УПИ ХХ-786 е собственост на Вера Петрова Гикова по нот.акт № 42/2004г.

 

Заповедта може да се обжалва на основание чл.27, ал.1 от ЗОС пред Административен съд София-област, в 14-дневен срок от обнародванто й в “Държавен вестник”. При обжалване само относно размера на паричното обезщетение, жалбата не спира изпълнението й.

 

 

 

Инж.ЖОРО ЦВЕТКОВ:  /п/  не се чете

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ