Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

по чл.25, ал.4 от ЗОС

94- В -75 / 21.01.2013г.

На основание чл.205 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), УВЕДОМЯВАМ собствениците на частите от имоти пл.№№ 771, 789, 787 и 786 по Кадастралния план на мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков, Община Своге, одобрен заедно със Застроителния и регулационен план-ЗРП (ПУП) на Махалата – Заповед № АБ-473/30.12.1982г. на Кмета на Община Своге, които попадат в трасето на улица ОК 33а-33б-33в-44-45 между кв.кв. 4 и 5, че е издадена заповед № 79/21.01.2012г. на Кмета на Общината за отчуждаване имотите, собственост на: ЛИЛЯНА ИГНАТОВА ЛЮБЕНОВА и ЕЛЕНА ВЕНКОВА (им.пл.№ 771), ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ГОЛАБЧЕВ (им.пл.№ 789), СОКОЛ АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ и КАНЬО ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ (им.пл.№ 787), и МАРГАРИТА  и  ЕЛЕНА БОРИСОВИ ПАТЛОВИ (им.пл.№ 786).

Посочените в Заповедта парични обезщетения са на разположение в сметка на Община Своге в Общинска банка АД – ФЦ Своге и, по реда на чл.29, ал.1 от ЗОС, при спазване условията на чл.29, ал.2 и ал.4 и чл.32, ал.1 от ЗОС, ще се преведат по сметки на правоимащите, след влизане в сила на Заповедта за отчуждаване или съдебно решение, но не по-рано от 17.02.2013г. .

 

 

 

Инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ:  /п/ не се чете

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх. В. Делчева-Ангелова: /п/ не се чете

Гл. архитект на Общината

 

Галина Стоянова: /п/ не се чете

За Директор дирекция „ПАО”

 

Изготвил: /п/ не се чете

Даниела Петкова