Заповед

З А П О В Е Д

  80 / 21.01.2013г.

 

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1, ал.2 и ал.7 и чл.29, ал.1 от ЗОС, при наличие на действащ Подробен устройствен план (ПУП) – одобрен със заповед № АБ-473/30.12.1982г. на ОНС-София  Застроителен и регулационен плана (ЗРП) на мах. ”Калугерица”, с. Владо Тричков, на Решение № 134 от протокол № 06/28.07.2011г. на Общински съвет Своге, на експертна оценка на лицензиран оценител от 04.08.2012г., презаверена на 09.01.2013г., с по-висока стойност на отчуждаваемите се имоти, спрямо Данъчните им оценки от 12.07.2012г., на Обявление № 94-А-99/16.10.2012г. по чл.25, ал.1 от ЗОС, публикувано в два централни и един местен вестник: в.“Дума” (бр.259/07.07.2012г.), в.“Земя” (бр. 214/07.07.2012г. и в.“Своге днес” (бр.9/08.11.2012г.), на интернет страницата на Общината – на 19.10.2012г., поставено на информационното табло в сградата на общинската администрация, при изпълнено условието по чл.21, ал.7 от ЗОС и не постъпили писменни искания по чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ за изменение на подробния план, подадена молба вх.№ 94-А-99/17.06.2011г. от заинтересован собственик – Антонина Бончева Такева-наследник на Георги Атанасов Такев и при установена неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин,

 

ОТЧУЖДАВАМ :

 

 

имотите в трасето на обект публична общинска собственост – улица-тупик с ОТ 72-77,  в кв. 14 от ПУП – одобрен ЗРП на мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков, Община Своге, обособена след ЧИ на ЗРП, представляващи части от имоти пл.№№ 827, 820 и 819 по одобрения със ЗРП (ПУП) Кадастрален план (КП) на мах. „Калугерица”, попадащи в територия от населеното място, с предназначение ниско жилищно застрояване, както следва:

– част от имот пл.№ 827 в кв. 14 по ПУП на мах. „Калугерица”, с графично измерена от ПУП площ от 86,00 (осемдесет и шест) кв.м, собственост на Васко Митков Григоров-наследник на ВАСИЛ ЦВЕТКОВ СТОЕВ по нот.акт № 237/1975 г. и удостоверение за наследници № 91/18.02.2009 г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ (п-ли) ХIХ-827, XVІI-820 и имот пл.№ 819 в кв. 14, с размер на дължимото обезщетение 808,00лв. (осемстотин и осем лв.); целият имот пл.№ 827 е с площ  1187 кв.м, като остатъкът от имота е включен в УПИ (п-ли) XІХ-827, собственост на  и ХХ-827, собственост на Любинка Велинова Цветкова по нот. акт № 30/1984 г.;

– част от имот пл.№ 820 в кв. 14 по ПУП на мах. „Калугерица”, с графично измерена от ПУП площ от 2,00 (два) кв.м, собственост на ВАСИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ по нот.акт № 425/1966г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ (п-л)  ХVІІІ-820, имот пл.№ 819 и им.пл.№ 827 в кв.14, с размер на дължимото обезщетение 19,00лв. (деветнадесет лв.); целият имот пл.№ 820 е с площ 1415 кв.м, като остатъкът от имота е включен в УПИ (п-ли) XVІІ-820, собственост на ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ по нот. акт № 193/1988г. и ХVІІІ-820, собственост на СТАНКА ДИМИТРОВА БЕЛЧЕВА по нот.акт № 199/1988г.;

– част от имот пл.№ 819 в кв. 14 по ПУП на мах. „Калугерица” с графично измерена от ПУП площ от  62,00 (шестдесет и два) кв.м, собственост на Н-ците на ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТАКЕВ по нот.акт № 228/1962г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ (п-ли) ХVІ-819, ХV-818, имот пл.№ 820 и им.пл.№ 827 в кв. 14, с размер на дължимото обезщетение 583,00лв. (петстотин осемдесет и три лв.); целият имот пл.№ 819 е с площ 970 кв.м, като остатъкът от имота е включен в УПИ XVІ-819, собственост на Георги Атанасов Такев по нот.акт № 228/1962г.

Заповедта може да се обжалва на основание чл.27, ал.1 от ЗОС пред Административен съд София-област, в 14-дневен срок от обнародванто й в “Държавен вестник”. При обжалване само относно размера на паричното обезщетение, жалбата не спира изпълнението й.

 

 

 

Инж.ЖОРО ЦВЕТКОВ:  /п/  не се чете

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх. В. Делчева-Ангелова: /п/  не се чете

Гл. архитект на Общината

 

Станислава Кънчева: /п/  не се чете

Директор дирекция „ФСД”

 

Галина Стоянова: /п/  не се чете

За Директор дирекция „ПАО”

 

 

Изготвил: /п/ не се чете

Д.Петкова/