Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ 

по чл.25, ал.4 от ЗОС

94-А-99 / 21.01.2012г.

На основание чл.205 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), УВЕДОМЯВАМ собствениците на частите от имоти пл.№№ 827, 820 и 819 по Кадастралния план на мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков, Община Своге, одобрен заедно със Застроителния и регулационен план-ЗРП (ПУП) на Махалата – Заповед № АБ-473/30.12.1982г. на Кмета на Община Своге, които попадат в трасето на задънена улица (тупик) ОК 72-77 в кв. 14, че е издадена заповед № 80/21.01.2012г. на Кмета на Общината за отчуждаване имотите, собственост на: н-ци на ВАСИЛ ЦВЕТКОВ СТОЕВ (им.пл.№ 827), ВАСИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ (им.пл.№ 820) и наследници на ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТАКЕВ (им.пл.№ 819).

Посочените в Заповедта парични обезщетения са на разположение в сметка на Община Своге в Общинска банка АД – ФЦ Своге и, по реда на чл.29, ал.1 от ЗОС, при спазване условията на чл.29, ал.2 и ал.4 и чл.32, ал.1 от ЗОС, ще се преведат по сметки на правоимащите, след влизане в сила на Заповедта за отчуждаване или съдебно решение, но не по-рано от 17.02.2013г. .

 

 

 Инж.ЖОРО ЦВЕТКОВ:  /п/  не се чете

 КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх. В. Делчева-Ангелова: /п/ не се чете

Гл. архитект на Общината

 

Галина Стоянова: /п/ не се чете

За Директор дирекция „ПАО”

 

 

Изготвил: /п/ не се чете

Даниела Петкова