Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

                   

Изх № 94-В- 343

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е   

На основание чл.128, ал.2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед на Кмета на Община Своге  е  издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за изработване  на проект за Частично изменение на одобрен подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) изменение на Плана за   регулация и застрояване  на кв. 8, с. Габровница, област Софийска, с който да се промени отреждането на урегулиран поземлен имот (УПИ) XІ- 31, за „Ферма за отглеждане на калифорнийски червеи”, като се конкретизира характера и начина на застрояването му.  

Справка и допълнителна информация може да получите в дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

 

 

 

инж. ЖОРО  ЦВЕТКОВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

 

Съгласувал:

арх.В.Делчева-Ангелова

Главен архитект

 

 

Тр.Боянова