Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я              

 Изх. № 94 – И – 9

        06.02.2013г.  

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, съобщава, че със Заповед №183 от 06.02.2013г. на Кмета на Община Своге е изменена Заповед № 954 от 10.07.2012г.на Кмета на Община Своге и е Допуснато изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на нов Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ № XІІ-1102, кв.67, град Своге, Софийска област, с определен начин на основно, свободно, ниско застрояване с височина  до 10 м, плътност на застрояване (Пз) макс. 60%, интензивност на застрояване (Кинт) макс. 1,2 и озеленена площ 40%.

Справки и допълнителна информация може да получите в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге всеки работен ден от седмицата.         

 

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

Съгласувал:/п/

Арх. Валентина Делчева-Ангелова

Главен архитект на Община Своге

 

В.Цветкова