Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

О Б Я В Л Е Н И Е   

    

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г., като в раздел V „Под наем“ се включва част от имот – публична общинска собственост, представляваща: три помещения с обща площ от 29,68 кв.м. (17,60+9,08+3), находящи се в комбинирана сграда (Здравна служба и Кметство), попадаща в УПИ VІ – „За кметство и обществено обслужване“ в кв. 29 по ПУП на с. Владо Тричков.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

За Кмет на Община Своге

съгласно Заповед №899/26.06.2017 г.