Избори 2013 – Решение № 2152 НС

РЕШЕНИЕ
№ 2152-НС
София, 14.03.2013

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Указ № 57 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с номера от № 1 до № 100, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник”

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Приложение № 1 – Приложение № 100