Заповед №42/11.01.2019г. за прекратяване на категоризация

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

ЗАПОВЕД № 42/11.01.2019г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона  за туризма във връзка с подадено Заявление с наш вх.№94-Д-10/08.01.2019г.                                      ПРЕКРАТЯВАМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА  НА ОБЕКТ: 

1.Къща за гости“Търсава“ – село Ябланица, стопанисван от „Търсава“ ЕООД   с Удостоверение за утвърдена категория №8 /06.07.2017 г. на Кмета на Община Своге.

2.Собственикът на обекта да прекрати туристическата дейност, да върне в срок от седем дни в Община Своге издаденото Удостоверение за утвърдена категория „ДВЕ ЗВЕЗДИ„  за отразяване в Националния туристически регистър.

Контрол по изпълнението възлагам на Нина Копринджийска- заместник кмет на  община Своге.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованото лице, извършващо туристическа дейност в обекта за сведение и изпълнение, да се оповести публично на интернет страницата на Община Своге и чрез средствата за масово осведомяване.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на връчването й пред Административен съд София област.

Е. И.