Одобрени проекти за СПУП – за добив и преработка на строителни материали – базалтоиди от находище „Бов-запад“, участък „Южен“ и участък „Северен“, земл. на с. Заноге, община Своге, Соф.област, с възложител „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – Заповед № 276/05.03.2019г. на Кмета на община Своге

Със Заповед № 276/05,03,2019г. на Кмета на община Своге сa oдобрени Проекти за СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (СПУП) за имоти извън границите на урбанизираните територии, землище на с. Заноге, община Своге, Софийска област:

ПУП – План за застрояване (ПЗ) за ПИ: с идентификатори: 30329.50.3, 30329.50.4, 30329.50.530329.50.6 и 30329.50.7, м.„Тодорица“, и30329.44.101, м.„Чошките“, и с проектни ид.: 30329.50.301, м.„Тодорица“, 30329.50.304, м.„Куклето“,  30329.50.306 и 30329.50.309, м.„Тодорица“, 30329.50.310, м.„Старата курия“ и 30329.50.311, м.„Чошките“, по КККР за неурбаниз.територии на землище с. Заноге, с цел промяна предназначението на имотите земеделска и горска територия с определянето им за специално предназначение – добив с предмет експлоатация на подземни богатства, изключителна държавна собственост – за добив и преработка на строителни материали – базалтоиди от находище „Бов-запад“, участък „Южен“ и участък „Северен“, земл. на с. Заноге, община Своге, Соф.област, с възложител „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ ООД,

заедно с необходимия ПУП-ПП на пътна връзка за ПУП-ПЗ за добив и преработка на строителни материали от находище „Бов-Запад“, с. Заноге, подобект: „Пътна връзка – триклонно кръстовище на път II-16 Мездра-Ботевград-Своге-Околовр. път за София при км39+460 дясно към находище „Бов-запад““, част Подробен комуникационно-транспортен план (ПТКП), за ПИ с проектни ид.:30329.50.9909, м.„Куклето“ и 30329.50.9910, м.„Тодорица“, с цел промяна предназначението им от горска и земеделска територия за изграждане на транспортен достъп към концесионната площ

Свали прикачените файлове: