Заповеди за прекратяване на категоризация

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

ЗАПОВЕД

№ 443/04.04.2019г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона  за туризма във връзка с подадено Заявление с наш вх.№26-00-201/29.03.2019г.

                                      ПРЕКРАТЯВАМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА  НА ОБЕКТ 

1.Ресторант „Гарванец“ – село Дружево, стопанисван от „Гарванец“ ООД   с Удостоверение за утвърдена категория №20/13.06.2018 г. на Кмета на Община Своге.

2.Собственикът на обекта да прекрати туристическата дейност, да върне в срок от седем дни в Община Своге издаденото Удостоверение за утвърдена категория „ЕДНА ЗВЕЗДА„  за отразяване в Националния туристически регистър.

     Контрол по изпълнението възлагам на Нина Копринджийска- заместник кмет на  община Своге.                          

     Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованото лице, извършващо туристическа дейност в обекта за сведение и изпълнение, да се оповести публично на интернет страницата на Община Своге и чрез средствата за масово осведомяване.

     Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на връчването й пред Административен съд София област.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ


 

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

ЗАПОВЕД

№ 442/04.04.2019г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.137, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.2 от Закона  за туризма във връзка с подадено Заявление с наш вх.№26-00-201/29.03.2019г.

ПРЕКРАТЯВАМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ: 

1.Къща за гости„Гарванец“ – село Дружево, стопанисван от „Гарванец“ ООД   с Удостоверение за утвърдена категория №25/17.10.2016 г. на Кмета на Община Своге.

2.Собственикът на обекта да прекрати туристическата дейност, да върне в срок от седем дни в Община Своге издаденото Удостоверение за утвърдена категория „ДВЕ ЗВЕЗДИ„  за отразяване в Националния туристически регистър.

     Контрол по изпълнението възлагам на Нина Копринджийска- заместник кмет на  община Своге.                           

     Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованото лице, извършващо туристическа дейност в обекта за сведение и изпълнение, да се оповести публично на интернет страницата на Община Своге и чрез средствата за масово осведомяване.

     Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на връчването й пред Административен съд София област.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ


ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

ЗАПОВЕД

№ 326/15.03.2019г. 

  На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.136 от Закона  за туризма във връзка с подадено Заявление с наш вх.№94-А-73/11.03.2019г.

ПРЕКРАТЯВАМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ:

1.Семеен хотел“Планинец“ – село Бов, стопанисван от „Планинец“ ЕООД,   с Удостоверение за утвърдена категория №37 /27.04.2012 г. на Кмета на Община Своге считано от 11.03.2019г. до 10.09.2019г.

2.За периода на спиране на действието на удостоверението за категория съответното лице няма право да извършва дейност в обекта.

     Контрол по изпълнението възлагам на Нина Копринджийска- заместник кмет на  община Своге.                          

     Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованото лице, извършващо туристическа дейност в обекта за сведение и изпълнение.

     Срокът на спирането на действието на удостоверението за категория да бъде отразен в Националния туристически регистър.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ